Jaarverslag 2014 Print

> Beheer buitenruimte

Visie en strategie

De kwaliteit van de leefomgeving is voor burgers een optelsom van tal van factoren. Circulus-Berkel wil met haar activiteiten een aantal daarvan positief beïnvloeden, zoals reiniging, groenonderhoud, zwerfvuilvermindering en afvalinzameling. Door activering en participatie willen we een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie. Werkzaamheden als afval- en grondstoffeninzameling en vegen, voeren wij al jaren uit. Andere activiteiten, zoals groenonderhoud, zijn dit jaar bij ons gekomen en willen we verder uitbreiden.

Buitendienst Lochem

In 2014 zijn de activiteiten en de 26 medewerkers van de buitendienst van de gemeente Lochem en de daarmee verbonden 30 medewerkers van Delta overgegaan naar een nieuwe afdeling binnen Circulus-Berkel. De gemeente wil daarmee het kwalitatief goed beheer van de buitenruimte combineren met inwonersparticipatie en arbeidsactivering alsook een besparing realiseren.

Voor alle betrokkenen is de aansluiting geruisloos verlopen. Omdat de nieuwe medewerkers de expertise van het werk hebben, is zo weinig mogelijk veranderd. Zo is het kwaliteitsniveau van de dienstverlening behouden. Wel worden combinaties van het werk gemaakt door een afstemming in de planning. Deze structurele en integrale aanpak van werk zorgt voor betere resultaten.

De nieuwe afdeling is met gebruik van het lokale netwerk de arbeidsactivering en participatie gaan ontwikkelen. Stapsgewijs groeit deze afdeling door naar een volledige organisatie.

Het eerste jaar van de toetreding laat goede resultaten zien. Het aantal deelnemers vanuit de Wet werk en bijstand (WWB) is van nul naar negen gestegen. Daarnaast is de kwaliteit van de buitenruimte verbeterd, terwijl de kosten zijn afgenomen. Bovenal belangrijk is ook dat de nieuwe medewerkers tevreden zijn over de overgang.

Integrale aanpak

De werkzaamheden die nodig zijn voor het schoonhouden van de leefomgeving lenen zich uitermate goed voor het inzetten van medewerkers van sociale werkvoorzieningsbedrijven en uitkeringsgerechtigden uit de betrokken gemeenten. Ook participatie van burgers speelt daarbij een belangrijke rol. Circulus-Berkel en Cambio hebben tal van projecten lopen die het succes van een integrale aanpak aantonen. Zoals het straatvegersproject, de Deventer Schoon Familie en de Cleanteams.

Samenwerken aan een schone, veilige leefomgeving.