Jaarverslag 2014 Print

>Voorwoord

Algemeen directeur Henk Knip

Terugkijkend op 2014 is het wederom een succesvol jaar geweest. We hebben goede prestaties geleverd op onze kernfuncties: het socialer, milieuvriendelijker en efficiënter beheren van de leefomgeving. De bewonersparticipatie is het afgelopen jaar toegenomen en we hebben meer mensen weten te activeren, waarbij de helft is doorgestroomd naar een vervolgtraject of baan. Ook zijn weer meer grondstoffen behouden, waarmee de trend van de afgelopen jaren onverminderd is voortgezet. Een mijlpaal is dat we de reductiedoelstelling voor 2015 van 150 kilo restafval per inwoner al in 2014 zijn gepasseerd. Bovendien zijn we in staat geweest processen innovatief en efficiënter te organiseren met het oog op verdere kostenbeheersing.

Dit jaarverslag is het eerste van Circulus-Berkel B.V. Op 1 december 2014 zijn Circulus B.V. en Berkel Milieu N.V. met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 juridisch samengevoegd. De fusie was het sluitstuk van tien jaar toenemende samenwerking. De afgelopen jaren vormden de bedrijven bestuurlijk en operationeel al een eenheid, waardoor de fusie geen gevolgen heeft voor het personeel of de organisatie. De grootste verandering was de invoering van een nieuwe huisstijl.

De vaststelling van een nieuwe strategie voor de komende vijf jaar viel mooi samen met de fusie. We gaan door op de weg die we vijf jaar geleden zijn ingeslagen. Centraal staat het verduurzamen van de samenleving. Daaronder verstaan wij niet alleen het milieu, maar ook de leefbaarheid van de regio. Gezamenlijk met anderen willen we daaraan bijdragen. Het accentverschil met de vorige strategie is dat het beheer van grondstoffen en leefomgeving geen aparte eenheden meer zijn. We hebben gemerkt dat door deze taken geïntegreerd te bekijken onze bijdrage aan een leefbare regio veel groter kan zijn.

De aansluiting van de Lochemse buitendienst in 2014 is geruisloos verlopen. Een aantal activiteiten is nieuw voor ons, maar door de expertise van de meegekomen mensen is continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Door het werk anders te organiseren, wisten we de kosten te beheersen, en tegelijk de participatie en activering van mensen te verbeteren. Daarmee voldeden we aan de doelstellingen die de gemeente ons had meegegeven.

De toetreding is bijzonder voor ons. Het is een grote stap in onze ontwikkeling naar een geïntegreerde verzorging van de leefomgeving. Deze nieuwe loot aan de stam van Circulus-Berkel willen we daarom de komende jaren tot volle wasdom brengen.

De intentie die Stilema en Circulus-Berkel in 2014 ondertekenden om samen te gaan, is ook uitgevoerd. Per 1 januari 2015 is het kringloopbedrijf een eenheid binnen Circulus-Berkel. Beide bedrijven willen grondstoffen in een kringloop houden en werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vullen elkaar goed aan.

Na de verkiezingen in 2014 zijn relatief veel nieuwe raadsleden en wethouders aangetreden. Circulus-Berkel heeft met een symposium en later ook met bezoeken en rondleidingen de uitdagingen en mogelijkheden op ons werkgebied voor de regio uiteengezet. De streek heeft een duidelijke focus op een cleantech regio die circulair is en heeft dat als gezamenlijk streven begin 2015 ondertekend.

Activering en participatie zijn de twee elementen die we nadrukkelijk voor de komende vijf jaar hebben toegevoegd aan het beheer van grondstoffen en de leefomgeving. Met het totaalpakket kunnen we meer bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Dat realiseren is alleen mogelijk door samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio. Met hen hebben we de afgelopen jaren al mooie prestaties geleverd. Door voor elkaar te blijven kiezen, zullen we dat in de komende jaren verder weten uit te bouwen.

Henk Knip, algemeen directeur Circulus-Berkel

 

Animatie gebruikt bij de bekendmaking van de nieuwe naam en het nieuwe logo.