Jaarverslag 2014 Print

> Visie en strategie

De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid restafval in de regio aanzienlijk verminderd. Samen met onze gemeenten denken we na over de volgende stap om meer grondstoffen in de kringloop te houden. Verschillende projecten zijn daarvoor al in ontwikkeling, zoals de inzameling van drankenkartons, blik en de BEST-tas. Verdere vermindering verwachten we te kunnen realiseren met gespiegeld inzamelen. We oriënteren ons op deze systematiek, waarbij waardevolle reststromen aan huis worden opgehaald en inwoners het restafval kunnen wegbrengen. De weg ernaartoe moet nog samen met de gemeenten verder worden ontwikkeld. Vooral de balans tussen service aan de burger en het voorkomen van desinvesteringen die zouden drukken op de afvalstoffenheffing vormen nog een grote uitdaging. Komend jaar zullen in de regio verschillende proeven plaatsvinden.

 

De transitie van afval naar grondstof is in volle gang. Tot voor kort lag het accent op restafvalvermindering vanwege de relatief hoge kosten voor het verwerken van restafval. We zien dat langzaam veranderen. De grondstoffen zelf krijgen steeds meer waarde. De transitie van afgedankt textiel naar een grondstof is een goed voorbeeld daarvan. Nu wordt het meeste ingezamelde textiel na een grove sortering geëxporteerd om ergens anders aan een tweede leven te beginnen. Door het textiel in de regio in vele verschillende kwaliteiten uit te splitsen, is veel meer grondstoffenbehoud mogelijk. Bovendien levert dat werkgelegenheid op. Circulus-Berkel onderzoekt de mogelijkheid een regionaal sorteercentrum hiervoor in te richten. Dezelfde structuur kan worden neergelegd voor het ontmantelen van e-goed (oude elektrische en elektronische apparaten).

Circulus-Berkel en de gemeenten zien afvalbeheer niet meer als een zelfstandig thema. Er zijn te veel raakvlakken met de andere kernactiviteiten waaraan wij een toegevoegde waarde willen leveren. Zowel met het beheer van de openbare ruimte, de activering van mensen en inwonersparticipatie komen steeds meer dwarsverbanden. Bovendien kunnen we juist door de integratie veel efficiëntiewinst realiseren, zowel sociaal, als voor het milieu en in kostenbeheersing.