Jaarverslag 2014 Print

> Gescheiden grondstoffen

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Het ingezamelde gft kent een wisselend verloop. Dat laat zich deels verklaren uit het aanbod aan tuinafval dat beïnvloed wordt door het weer. Daarnaast heeft de invoering van een nultarief op gft bij diftar-gemeenten een positief effect.

Het gft dat in 2014 werd aangeboden, verschilt sterk per gemeente. Vooral stedelijke gebieden bieden minder tuinafval aan. Of meer gft ingezameld kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

 

 

Papier en karton

Het aangeboden oud papier en karton fluctueert. Een bepalende factor is onder andere de conjunctuur. In economisch mindere tijden neemt het verbruik van papier af. De verwachting is dat het papierverbruik door de opkomst van ICT afneemt. De invoering van diftar of extra inzamelvoorzieningen verhoogt het aanbod.

De hoeveelheid ingezameld papier en karton varieert in 2014 per gemeente enigszins. Het laagste niveau lag op 61 kilo, het hoogste op 73 kilo per inwoner. Of meer oud papier en karton gescheiden ingezameld kan worden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.
 


 

Glas

Het aangeboden verpakkingsglas laat langjarig een zeer geleidelijke toename zien. In 2014 was het ingezameld volume gelijk aan het jaar ervoor. Glas is een verpakkingsmateriaal dat zeer geschikt is voor specifieke producten. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jaren minder groot.

Het aanbod aan verpakkingsglas in 2013 verschilt niet veel per gemeente: van 23 kilo tot 29 kilo per inwoner. Of er meer glas gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

 

Kunststof

Sinds 2008, toen de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmaterialen in enkele gemeenten begon, is de ingezamelde hoeveelheid aanzienlijk toegenomen. Inmiddels zamelen alle gemeenten plastic apart in. In 2014 werd per inwoner gemiddeld 16 kilo aan kunststof verpakkingen ingezameld, bijna 10 procent meer dan het jaar ervoor. De verwachting is dat de gemiddelde hoeveelheid per inwoner de komende jaren zal toenemen.

De aangeboden hoeveelheid kunststof verpakkingen varieert in 2014 per gemeente van 12 kilo tot 22 kilo per inwoner. Het restafval bestaat nog voor een aanzienlijk deel uit plastic afval

 

 

Overige materialen

De hoeveelheid gescheiden aangeboden overige materialen is in de loop van de jaren gestaag toegenomen. Het zijn overwegend de stromen die worden gebracht naar recyclepleinen, drankpakken en e-goed. De stijgende lijn kan verklaard worden uit een toename van voorzieningen voor de gescheiden inzameling, intensievere communicatie en aanvullend beleid. De daling in 2013 houdt gelijke tred met de afgenomen totale hoeveelheid afval in dat jaar, en in 2014 is dan ook weer een kleine toename te zien tot 55 kilo per inwoner.

Het totaal aan overige materialen dat door inwoners in 2014 werd aangeboden verschilt sterk per gemeente. De verschillen zijn deels te verklaren uit het gemak waarmee bij een gemeente van een voorziening gebruik kan worden gemaakt, de tarifering voor brengstromen bij een gemeente en ook of materialen ergens anders dan bij de gemeente kunnen worden aangeboden.