Jaarverslag 2014 Print

> Meer grondstoffen

Afvalvrije maatschappij

De landelijke overheid heeft in 2014 een duidelijk doel gesteld voor het terugdringen van restafval: maximaal 30 kilo per inwoner in 2025. Circulus-Berkel is blij dat nu ook op landelijk niveau een doelstelling in kilogrammen is. Tot nu toe werd het scheidingspercentage als richtinggevend gebruikt. De regio heeft tien jaar geleden al de doelstelling van 10 kilogram restafval per inwoner in 2030 omarmd.

In 2014 zijn opnieuw stappen gemaakt richting een afvalvrije maatschappij. Het restafval en grofvuil namen met 4 procent af en de gescheiden herbruikbare grondstoffen namen met 4 procent toe. Daarnaast werd de tussendoelstelling voor 2015 van 150 kilo restafval in 2014 overschreden.

Nieuwe koers gemeenten

De gemeente Epe heeft vanaf september 2014 een lagere inzamelfrequentie van drie fracties en bij hoogbouw zijn er ondergrondse containers met toegangscontrole. De resultaten laten zien dat hiermee de beoogde afvalvermindering inderdaad gerealiseerd is. Ook de gemeente Bronckhorst verlaagt de frequentie waarmee restafval wordt ingezameld. De veranderingen zijn in 2015 ingevoerd. Voor de gemeente Brummen is een afvalbeheerplan in ontwikkeling, waarbij verschillende inzamelfrequenties en tarifering tegen elkaar worden afgewogen.

Afzet grondstoffen

Een goed voorbeeld van succesvol samenwerken vormt de aanbesteding van kunststof verpakkingsafval. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van de bij hen ingezamelde kunststof. Circulus-Berkel had dit zelfstandig voor haar gemeenten kunnen aanbesteden. In plaats daarvan bekeken we de mogelijkheid om met andere overheidsbedrijven gezamenlijk een groter volume aan de markt aan te bieden. Daardoor zouden de eisen aan het sorteerrendement en de eindkwaliteit verhoogd kunnen worden. Bij een groter volume zijn bedrijven immers eerder bereid om te investeren om de opdracht te krijgen.

Het lukte om zes overheidsorganisaties, die staan voor zeventig gemeenten en drie miljoen inwoners, in de tender mee te nemen. Samen goed voor jaarlijks ongeveer 25,5 kton kunststof verpakkingsafval, 1,5 kton drankenkartons en 400 ton blik. Uiteindelijk leidde de aanbesteding tot een zeer succesvol resultaat. Sita, die de opdracht gegund heeft gekregen, staat garant voor een hergebruikspercentage van 90 procent. Uniek is verder dat de partijen gezamenlijk gaan verkennen hoe van het ingezamelde en gesorteerde kunststof verpakkingsafval nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Deze producten leveren we voor zover mogelijk terug aan de inwoners van de gemeenten.

De samenwerking tussen de verschillende overheidspartijen is zo succesvol geweest, dat in de toekomst voor de afzet van andere reststromen opnieuw naar vergelijkbare samenwerkingen wordt gekeken.

Buitenruimte

Grondstoffen gescheiden houden in de buitenruimte is net zo logisch als thuis. Toch zijn niet altijd de voorzieningen daarvoor aanwezig. Vandaar dat Circulus-Berkel de mogelijkheden verkent om gemeente specifiek daar maatwerkoplossingen voor aan te bieden. Voor afval gescheiden houden op evenementen heeft Circulus-Berkel een apart programma.

Samenwerken

Circulus-Berkel is nadrukkelijk partner in cleantech regio Stedendriehoek. De regio biedt kansen voor innovatieve ontwikkeling door de aanwezige bedrijvigheid in combinatie met kennisinstituten en instellingen van onderwijs en onderzoek. Dit biedt een uitgelezen kans om een multidisciplinair onderwerp als de circulaire economie aan te pakken. Begin 2015 ondertekenen gemeenten een intentieverklaring om dit te ondersteunen.

In de afzet van grondstoffen is ook door samenwerking een nieuwe kwalitatieve mijlpaal geslagen door met andere partijen aan te besteden.

De samenwerking gestoeld op kennis delen, die met het Vlaamse IOK is aangegaan, heeft een verdere uitwerking gekregen. Samen met regio’s uit Engeland en Frankrijk wordt toegewerkt naar een Europees Interreg-project. Circulus-Berkel wil daarin de BEST-tas opnemen.

Circulus-Berkel directeur Henk Knip ondertekent samen met Olaf Prinsen, wethouder van de Gemeente Apeldoorn, de intentieverklaring van de regio Stedendriehoek.

Circulus-Berkel directeur Henk Knip ondertekent samen met Olaf Prinsen, wethouder van de Gemeente Apeldoorn, de intentieverklaring van de regio Stedendriehoek.