Jaarverslag 2014 Print

> Deventer

2014 was het tweede diftar-jaar in Deventer. Uit de evaluatie over het eerste jaar (2013) bleek dat de doelstelling voor 2015 van 150 kilo restafval per inwoner in 2013 al gerealiseerd is. De gescheiden inzameling van drankenkartons is in 2014 structureel ingevoerd. Zuivel- en sappakken worden huis aan huis ingezameld tegelijk met oud papier, glas en blik. Deze inzameling vindt eenmaal per twee weken plaats, in het buitengebied eenmaal per vier weken.

Uit een benchmark over 2013 met vergelijkbare gemeenten kwam Deventer als gemeente met het beste milieuresultaat uit de bus. Vooral de combinatie van diftar en het aan huis inzamelen van grondstoffen draagt bij aan het succes.

Deventer wil de hoeveelheid restafval terugbrengen tot 100 kilo per inwoner. Het scheidingspercentage moet naar 75 procent. Dat zijn de uitgangspunten voor een nieuw grondstoffenplan. Bij de opstelling ervan ondersteunen we de gemeente. Rode draad daarin is de uitbreiding van de dienstverlening op grondstoffen – zoals met een verpakkingencontainer, de BEST-tas en een papiercontainer – en het afbouwen van de service op restafval.

Voor de leefomgeving heeft Deventer een nieuwe visie opgesteld. De gemeente heeft ons gevraagd met een uitvoeringsplan te komen. In de visie trekt de gemeente zich meer en meer terug op haar regierol en controlefunctie en wordt de organiserende rol door verbonden partijen zoals Circulus-Berkel overgenomen. Daarbij komt het accent te liggen op participatie en activering. Hierin willen Cambio, Circulus-Berkel en Het Groenbedrijf samen optrekken. Door plannen af te stemmen willen we projecten in een straat of buurt gelijktijdig en in overeenstemming met elkaar gaan uitvoeren.

Medio 2014 heeft de gemeenteraad van Deventer besloten om direct te stoppen met chemische onkruidbestrijding. Vanaf september heeft Circulus-Berkel samen met Cambio een alternatieve mix van methoden ingevoerd. Daarnaast is met de Deventer Schoon Familie de rol van bewoners versterkt. Hiermee hebben we met hetzelfde budget de kwaliteit op het gewenste niveau kunnen houden.

De Deventer Schoon Familie heeft in 2014 weer een succesvol jaar achter de rug. De familie heeft 136 nieuwe leden gekregen en nadert daarmee het totaal van vierduizend leden. De vuurwerkactie is uitgebreid en er hebben meer scholen meegedaan aan de bladwedstrijd.

We gaan een structuur ontwikkelen om voor alle evenementen – zowel die van gemeenten als van bedrijven – tot een uniforme afvalinzameling te komen. In 2014 heeft voor het eerst een heel jaar lang CleanWise gelopen, waarmee afvalscheiding ook op basisscholen wordt gestimuleerd. Zeer succesvol voor de sociale integratie zijn de Cleanteams in Deventer.

Resultaten grondstoffen

Twee jaar geleden, in 2013, voerde Deventer diftar in en namen de aangeboden afval en grondstoffen af met 18 procent. In 2014 nam dat aanbod met 2 procent weer toe tot 407 kilo per inwoner. Opvallend is dat de trend van scheiding zich verder doorzette: er werd minder restafval aangeboden en meer gescheiden grondstoffen. Vrijwel alle grondstofstromen namen in omvang toe, maar met 8 procent springt de hoeveelheid ingezameld gft het meest in het oog.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Deventer.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Deventer.

 

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil nam na de aanzienlijke daling van 41 procent in 2013 nog verder af. In 2014 leverden Deventenaren 119 kilo restafval en grofvuil in, dat is 8 procent minder dan het jaar ervoor. Het beleidsdoel van maximaal 150 kilo per inwoner in 2014 is daarmee ruim gehaald.

De gescheiden aangeboden grondstoffen zijn in 2014 verder toegenomen met 7 procent naar 288 kilo per inwoner. De daling van het restafval en de toename van de grondstoffen laat de afgelopen twee jaar een spectaculaire stijging van het scheidingspercentage zien naar 71 procent in 2015. Daarmee heeft Deventer de landelijke doelstelling voor 2015 al in 2013 overtroffen.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner (n) in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (n) van 2013

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.