Jaarverslag 2014 Print

> Brummen

De gemeente Brummen hebben we ondersteuning gegeven aan de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor inzamelsystemen, frequentie van het inzamelen en verschillen in tarieven. De scenario’s worden eerst voorgelegd aan een inwonerspanel, waarna raad wordt betrokken in het proces en een beleidsbeslissing wordt genomen over het definitieve afvalbeleidsplan. Als doelstelling is 100 kilo restafval per inwoner voorgesteld.

Vanaf 2015 kunnen drankenkartons gescheiden worden ingezameld in de regio. Hiervoor heeft de gemeente Brummen al prima faciliteiten. De acht milieuparkjes in de gemeente hebben ondergrondse containers voor zuivel- en sappakken.

Voor de leefomgeving kijkt Brummen naar het concept van de Schoon Familie en de mogelijkheden daarvan om een aangepaste versie in de gemeente in te voeren voor verbetering van de fysieke en sociale leefomgeving.

Resultaten grondstoffen

Met 394 kilo bleef het aanbod van afval en grondstoffen in 2014 door de inwoners van de gemeente Brummen vrijwel gelijk aan de twee voorgaande jaren. De jaren daarvoor was de trend die van een geleidelijke afname. In verhouding tot de regio bevindt Brummen zich in de middengroep wat betreft afvalproductie. Geen van de afval- en grondstofstromen liet zeer grote veranderingen zien in omvang ten opzichte van het vorige jaar.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Brummen.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Brummen.

 

Ontwikkeling scheidingspercentage in Brummen.De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil nam in 2014 met 3 procent af tot 156 kilo. Dat is ver onder het landelijk gemiddelde en dicht bij het beleidsdoel van 150 kilo per inwoner in 2015

De apart aangeleverde grondstoffen namen met 2 procent toe tot 237 kilo. De afgelopen jaren laat een lichte maar gestage toename van de gescheiden ingeleverde stromen zien. Het scheidingspercentage nam met ruim een procent toe tot 60 procent. De nationale doelstelling voor2015 is 65 procent.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner () in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde () van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.