Jaarverslag 2014 Print

> Apeldoorn

Apeldoorn heeft in 2014 ingezet op de verbetering van de kunststofinzameling. Na een aantal proeven zijn bij huishoudens in het buitengebied minicontainers voor kunststof geplaatst. Bij hoogbouw vindt de inzameling via zakken plaats.

Voor 2015 wordt gekeken of de BEST-tas op grotere schaal ingevoerd kan worden. Voor Apeldoorn zal dat betekenen dat het aan huis inzamelen van grondstoffen, naast restafval en gft, moet worden opgezet.

Ook bij grote evenementen verzorgt Circulus-Berkel faciliteiten om grondstoffen gescheiden in te zamelen, bijvoorbeeld bij de wandelvierdaagse. In de binnenstad van Apeldoorn is het succesvolle straatvegersproject voortgezet. In de buitenruimte helpen Cleanteams de leefomgeving schoon te houden.

Resultaten grondstoffen

De afgelopen jaren is de hoeveelheid afval uit huishoudens in Apeldoorn sterk gedaald en de scheiding in her te gebruiken grondstoffen toegenomen. In 2014 boden de inwoners gemiddeld 443 kilo afval aan Circulus-Berkel aan. Vergeleken met vorig jaar zijn er geen opvallend grote veranderingen in de ingeleverde afvalstromen.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Apeldoorn.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Apeldoorn.

 

Ontwikkeling scheidingspercentage in Apeldoorn.

Voor het achtste opeenvolgende jaar is de hoeveelheid restafval inclusief grofvuil afgenomen. In 2014 bedroeg de daling 1 procent, tot 162 kilo per inwoner. Het beleidsdoel voor 2015 is 150 kilo per inwoner.

Restafval en grofvuil maken 37 procent van het ingeleverde afval uit. Daarmee is in 2014 het scheidingspercentage gelijk gebleven op 63 procent. De nationale doelstelling voor 2015 van 65 procent blijft daarmee in zicht. De stijging van het scheidingspercentage in de afgelopen jaren is mede te danken aan de invoering van het nultarief voor gft in 2009 en de start in datzelfde jaar van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Plastic vormt inmiddels ook een omvangrijke stroom voor hergebruik. Het lukt de inwoners van Apeldoorn steeds beter om waardevolle stromen te behouden.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner () in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde () van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.