Jaarverslag 2014 Print

> Veiligheid

 

 
2012
2013
2014

Aantal ongevallen en meldingen van bijna-ongevallen.

Ongevallen 7 6 10
Bijna-ongevallen 41 25 33

Vanzelfsprekend is de organisatie gericht op maximale veiligheid van werknemers, bezoekers en anderen die bij de werkzaamheden betrokken zijn of kunnen raken. In 2014 is het aantal ongelukken gestegen, waarbij enkele met verzuim. De toename is een breuk met het verleden, dat kritisch onder de loep is genomen. Routinematig handelen en het overtreden van bekende veiligheidsregels bleken de oorzaak.

We constateerden ook dat het veiligheidsbeleid te veel reactief was en te weinig structureel. Door de directie is een meerjaren veiligheidsplan opgesteld en is een eigen KAM-coördinator aangesteld. Daarmee  is in 2014 al een start gemaakt om veiligheid beter te verinnerlijken bij alle medewerkers. De KAM-coördinator begeleidt ook de invoering van de veiligheidsprocedures volgens VCA**. Verder zijn in 2014 de taken van de preventiemedewerker uitgebreid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Daarmee overstijgt het huidige functieprofiel de wettelijke eisen. In de praktijk betekent dit een nauwe samenwerking tussen de preventiemedewerker en de KAM-coördinator, die samen de afdeling KAM zijn gaan vormen.

Arbeidsrisico’s

In 2014 zijn de Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E) van de onderneming herzien, onder andere naar aanleiding van de bedrijfsongevallen die hebben plaatsgevonden. Op alle locaties zijn de beschikbare RI&E’s gecontroleerd en vernieuwd. Een groot deel van de actiepunten was tegen het einde van het jaar afgerond.

De doelstelling van 150 meldingen van bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en situaties is ruimschoots gehaald met 180 meldingen eind 2014. Deze meldingen zijn een aanvulling op de RI&E. Het melden van dit soort situaties blijft gestimuleerd worden.

Inspectie

De Inspectie SZW heeft in 2014 verschillende van onze locaties bezocht. Alleen bij het Recycleplein Westfalenstraat zijn een zestal opmerkingen gemaakt. De aanwijzingen zijn meteen opgepakt en rechtgezet.