Jaarverslag 2014 Print

> Organisatie

Visie en strategie

De structuur van de organisatie zullen we het komend jaar gaan versterken op het borgen van risico’s. Een belangrijk aspect daarbij is het veiligheidsmanagement waar we extra aandacht aan gaan besteden. Daarnaast is het moderniseren van de arbeid in ontwikkeling. Met een proef is een begin gemaakt met het nieuwe werken. Belangrijke aandachtspunten zijn het terugdringen van het verzuim. Verder zal de komende jaren een relatief groot aantal mensen binnen de organisatie met pensioen gaan. In bezetting en organisatorisch zijn we die verandering aan het voorbereiden.

Fusie Circulus-Berkel

Eind 2014 zijn Circulus B.V. en Berkel Milieu N.V. gefuseerd tot één bedrijf met een nieuwe naam: Circulus-Berkel B.V. De fusie is met terugwerkende kracht doorgevoerd tot 1 januari 2014. Voor het personeel heeft deze juridische fusie geen gevolgen. Organisatorisch bleven de gevolgen beperkt tot de financiële administraties die als enige afdelingen nog moesten worden samengevoegd.

Circulus en Berkel Milieu werken al sinds 2001 samen, omdat met deze schaalvergroting de efficiëntie en de kwaliteit sterk werd verbeterd. In 2005 werd die samenwerking officieel bezegeld in een overeenkomst. In feite was dit het begin van de fusie. Samen vormden de bedrijven namelijk een eenheid die groot genoeg is om zelfstandig te kunnen opereren. Het fusieproces heeft zich geleidelijk voltrokken. In 2008 werden de twee managementteams van de bedrijven tot één gesmeed. Het was het startsein voor de daadwerkelijke integratie van de taken van de bedrijven in één organisatie. In 2010 volgde de vorming van een personele unie van de Raad van Commissarissen; er was nu een RvC ,et dezelfde samenstelling voor beide bedrijven. De laatste fase was de fusie ook statutair vastleggen, wat op 1 december 2014 plaatsvond.

Verbinden

Het organisatiemodel zal door de fusie niet wijzigen. De directie bestaat uit een algemeen directeur (tevens statutair directeur) en een directeur publieke sector. Het management bestaat uit twee locatiemanagers, twee managers voor Cambio en Stilema, en vier themamanagers: logistiek, wagenparkbeheer, financiën en P&O.

Aantal medewerkers Circulus-BerkelDe afgelopen jaren is Circulus-Berkel sterk gegroeid. In 2013 sloot Cambio zich bij ons aan. In 2014 volgde de buitendienst van de gemeente Lochem en in 2015 zal Stilema zich aansluiten. Bij het verbinden van de bedrijven ligt het accent op het behoud van de kwaliteiten van de mensen en de structuur waarin ze werken. Cambio en Stilema vormen daarom een soort van satellieten van Circulus-Berkel. Zij maken gebruik van de financiële en personele diensten, maar zijn verder in het opereren zelfstandig. De satellieten zijn geen eilanden. Over en weer lopen medewerkers met vergelijkbare taken met elkaar mee.

Ondernemingsraad

Vanwege de fusie tot Circulus-Berkel zijn in november 2014 verkiezingen geweest voor de ondernemingsraad. De opkomst was met 88 procent bijzonder hoog. De helft van de leden zijn na de verkiezingen nieuw in de raad gekozen. Belangrijke onderwerpen waren de fusie, overnames en veiligheid.

Integriteit

De groei van de organisatie en het medewerkersbestand is voor ons aanleiding om in 2015 hernieuwd aandacht te gaan besteden aan het integriteitsbeleid. Er is geen directe aanleiding om te twijfelen aan het bewustzijn over dit onderwerp bij onze medewerkers. Omdat er door de groei relatief veel medewerkers zijn bijgekomen, willen we wat betreft de normen en waarden van de organisatie een eenheid creëren voor alle medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

De fusie tot Circulus-Berkel zal niet leiden tot een reorganisatie en er zijn ook geen directe andere gevolgen. Alle medewerkers behouden al hun rechten en hun arbeidscontract. Het enige verschil is dat dit op naam van Circulus-Berkel is komen te staan. Vanaf 1 januari 2015 valt al het personeel onder Circulus-Berkel B.V., de medewerkers zijn daarvan op de hoogte gebracht, onder andere via een persoonlijke brief.

Circulus-Berkel volgt de cao Afval en Milieu Services. Voor de medewerkers van Cambio, de buitendienst Lochem en Stilema is een sociaal plan opgesteld. Naast deze afspraken vallen ook zij onder de cao Afval en Milieu.

De resultaatafhankelijke uitkering van 3 procent is in 2014 in december volledig uitgekeerd. De uitkering was afhankelijk gesteld van minimaal 150 meldingen van onveilige situaties, vermindering van de interne milieudruk van 1,5 procent en een opkomst bij de verkiezingen voor de ondernemingsraad van minimaal 80 procent. De in de cao vastgelegde resultaatafhankelijke uitkering zal in 2015 worden omgezet in een vaste eindejaarsuitkering van 2,75 procent.