Jaarverslag 2014 Print

> Financieel

Circulus-Berkel B.V. is op 1 december 2014 ontstaan uit een fusie tussen Circulus B.V. en Berkel Milieu N.V. Voor de fusie was de instemming nodig van alle acht deelnemende gemeenten en was toestemming vereist van zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel. Op 25 november kwam het laatst verwachte fiat, waardoor Circulus en Berkel Milieu juridisch één eenheid werden. Omdat beide bedrijven bestuurlijk en operationeel al één waren, heeft de fusie alleen nog een effect op de financiële administraties die nu als laatste samengevoegd kunnen worden. De fusie zal leiden tot een verdere verlaging van de administratieve lasten van de organisatie.

Omdat de fusie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 is ingegaan, is dit jaarverslag over 2014 dan ook het eerste verslag van het nieuwe bedrijf. Al sinds 2012 rapporteren Circulus en Berkel Milieu over hun prestaties in één verslag, waarbij alleen de financiële en organisatorische gegevens van de bedrijven apart werden weergegeven. In dit verslag zijn deze gegevens van de voorheen twee bedrijven voor het merendeel geïntegreerd. Omdat de toestemming voor de fusie tegen eind van het jaar is verkregen, is het voor sommige subadministraties niet mogelijk de gegevens geaggregeerd weer te geven. In die gevallen rapporteren Circulus en Berkel Milieu nog apart. Er hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan, tenzij dat duidelijk bij de cijfers is weergegeven.

Financiële doelstellingen

Voor haar gemeentelijke aandeelhouders wil Circulus-Berkel primair solide en voorspelbare financiële prestaties leveren. Ook in 2014 zijn we daar weer in geslaagd. Diensten worden voor de klantgemeenten tegen kostprijs uitgevoerd. Het totale pakket van diensten en kosten wordt per gemeente vastgelegd in een Resultaatovereenkomst (RO). Vanaf 2014 hebben ook de voormalig Berkel Milieu-gemeenten een RO volgens dezelfde systematiek.

Kostenbeheersing is een integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. Ieder kwartaal vindt per afdeling een toetsing plaats aan het vooraf opgestelde jaarplan en de jaarbegroting. Management en directie blijven daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen en of deze volgens verwachtingen verlopen.

Jaarrekening

Circulus-Berkel is geen winst gedreven onderneming. Onze aandeelhouders zijn de acht gemeenten waarvoor wij ook onze diensten verrichten. De publieke dienstverlening doen wij tegen kostprijs. Zeer beperkt leveren wij ook diensten aan bedrijven, daar waar wij een overschot aan middelen of capaciteit hebben. Dat betreft vooral het wagenparkbeheer en de overlaadstations in Apeldoorn en Deventer.

De directie van Circulus-Berkel kijkt terug op een stabiel resultaat over 2014, in overeenstemming met de prognoses zoals die voor het jaar zijn gemaakt. De definitieve cijfers worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders naar verwachting in mei goedgekeurd. Daarna zullen de hoofdelementen uit het financiële verslag op deze plek gepubliceerd worden. De volledige rapportage inclusief balans en winst-en-verliesrekening is dan in te zien op het kantoor in Apeldoorn of Zutphen.

 

Financiële kengetallen (x miljoen euro)

2014

2013

Netto-omzet 42,067 38,130
Bedrijfsresultaat 2,580 2,581
Balanstotaal Eigen Vermogen 9,5 9,1
Balanstotaal Voorzieningen 2,4 2,1
Balanstotaal 35,6 31,2
Kostprijs van de omzet 27,551 23,744
Gemiddelde debiteurensaldo (1 jan - 31 dec) 1,190 1,081
Gemiddelde crediteurensaldo (1 jan - 31 dec) 4,399 3,876